Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi objednávateľom tovaru (ďalej len „Kupujúci“)  a firmou LVM Slovakia s.r.o., so sídlom Pavla Horova 23, Bratislava, prevádzka Blyskáč - potreby pre rybárov, Záporožská 1, Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 914 866, DIČ: 2021923420, IČ DPH:SK2021923420, (ďalej len „Predávajúci")

 

1. OBJEDNÁVKA TOVARU


1.1 K objednaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • on-line výberom požadovaného tovaru na www.blyskac.sk
 • elektronickou poštou obchod@blyskac.sk
 • telefonicky na t.č. predajne

1.2 Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka
 • obchodné meno kupujúceho, včítane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)
 • priezvisko a meno (fyzické osoby)
 • kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru
 • kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

V prípade neúplnosti týchto údajov, môže predávajúci objednávku kedykoľvek zrušiť.

 

1.3 Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. Pri osobnom odbere je tovar možné rezervovať do 24 hodín, po predložení zálohy 1 týždeň. Objednávka tovaru je záväzná až po vzájomnom odsúhlasení medzi kupujúcim a predávajúcim.


1.4 Nezáväznú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení záväznej, vzájomne potvrdenej objednávky bude predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu zo zálohovej platby vo výške max. 5% z ceny objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. Záloha uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná.


1.5 LVM SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedá za:

 • neprijatie objednávky z dôsledku technických problémov zavinených treťou stranou
 • oneskorenie dodávky tovaru zavinené treťou stranou
 • nedodanie časti zásielky zavinené treťou stranou (dodávateľ)
 • chybné ceny, zadané na stránke, akciové ceny platia do vypredania zásob

1.6 Firma LVM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru. O tejto zmene budete včas informovaní. Cena tovaru je vždy potvrdená v okamihu telefonického spresnenia objednávky. Ceny tovaru platia len do vypredania zásob.


2. PLATOBNÉ PODMIENKY


2.1 Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.blyskac.sk, alebo v prevádzke predávajúceho, platnou v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové a platobné podmienky predovšetkým pri väčších odberoch. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.


2.2 Kupujúci môže využiť tieto spôsoby platby za tovar:

 • v hotovosti - osobne pri prevzatí tovaru
 • na dobierku - platba kuriérovi pri prevzatí tovaru
 • faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho. V prípade nedodržania lehoty splatnosti, bude kupujúcemu pripočítaná za každý deň omeškania 5% z celkovej vyfakturovanej sumy. Pri nedodržaní platobných podmienok si predávajúci vyhradzuje nárok zrušiť zmluvu s kupujúcim, neregistrovaným zákazníkom v budúcnosti tovar nepredávať .
 • inak vopred dohodnutým spôsobom

3. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU


3.1 Kupujúci si môže prevziať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne - v prevádzkových priestoroch predávajúceho: BLYSKÁČ – potreby pre rybárov, Záporožská 1 , 851 01 Bratislava
 • prostredníctvom služby Packeta.sk (Zásielkovňa) - na dobierku alebo prevodom na účet
 • kuriérom - na dobierku alebo prevodom na účet

Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

 

Cena za doručenie kuriérom v rámci SR do hmotnosti 14 kg je 4,50 €.

Cena za doručenie cez Packeta.sk (Zásielkovňa) v rámci SR do hmotnosti 5kg a veľkosti zásielky do 70cm je 2,70 €.

Cena za doručenie cez Packeta.sk (Zásielkovňa) v rámci SR do hmotnosti 10kg a veľkosti zásielky do 120cm je 4,50 €.

 

V prípade dobierky k cene účtujeme sumu 1,00 €.

 

Pri kúpe tovaru nad 100€ sumu za doručenie neplatíte.


3.2 Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradený hodnoty tovaru. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky.


3.3 Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci dostane doklad k prevzatému tovaru v zmysle zákona. V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra, zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kuriérovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.


3.4 Súkromná osoba pri zásielkovom predaji  má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa § 12 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vyrovnanie musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe, alebo osobne v prevádzke predávajúceho. V prípade splnenia uvedených podmienok predávajúci vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dni od doručenia tovaru. Kupujúci môže vrátiť tovar predávajúcemu v prípade, že ide o bežný skladový tovar. Tovar, ktorý bol objednaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho, nie je možné vrátiť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, preprava a pod.)
 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifické parametre)

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

LVM SLOVAKIA s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.blyskac.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Používaním webu www.blyskac.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 

Meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo.

 

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 5 rokov.

 

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, využívame len pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme v rozsahu, potrebnom na doručenie vášho tovaru k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané treťou stranou.

 

Vaše osobné údaje budú na Vašu písomnú žiadosť vymazané z našej databázyv súlade so zákonom 428/2002 Z.z.


5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení s kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

Copyright 2018 - 2022 © BLYSKÁČ rybárske potreby