Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné/Reklamačné podmienky

Úvod Obchodné/Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi objednávateľom tovaru (ďalej len „Kupujúci“)  a firmou LVM Slovakia s.r.o., so sídlom Pavla Horova 23, Bratislava, prevádzka Blyskáč - potreby pre rybárov, Záporožská 1, Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 914 866, DIČ: 2021923420, IČ DPH:SK2021923420, (ďalej len „Predávajúci")

 

1. OBJEDNÁVKA TOVARU


1.1 K objednaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • on-line výberom požadovaného tovaru na www.blyskac.sk
 • elektronickou poštou obchod@blyskac.sk
 • telefonicky na t.č. predajne

1.2 Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka
 • obchodné meno kupujúceho, včítane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)
 • priezvisko a meno (fyzické osoby)
 • kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru
 • kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

V prípade neúplnosti týchto údajov, môže predávajúci objednávku kedykoľvek zrušiť.

 

1.3 Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. Pri osobnom odbere je tovar možné rezervovať do 24 hodín, po predložení zálohy 1 týždeň. Objednávka tovaru je záväzná až po vzájomnom odsúhlasení medzi kupujúcim a predávajúcim.


1.4 Nezáväznú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení záväznej, vzájomne potvrdenej objednávky bude predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu zo zálohovej platby vo výške max. 5% z ceny objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. Záloha uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná.


1.5 LVM SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedá za:

 • neprijatie objednávky z dôsledku technických problémov zavinených treťou stranou
 • oneskorenie dodávky tovaru zavinené treťou stranou
 • nedodanie časti zásielky zavinené treťou stranou (dodávateľ)
 • chybné ceny, zadané na stránke, akciové ceny platia do vypredania zásob

1.6 Firma LVM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru. O tejto zmene budete včas informovaní. Cena tovaru je vždy potvrdená v okamihu telefonického spresnenia objednávky. Ceny tovaru platia len do vypredania zásob.


2. PLATOBNÉ PODMIENKY


2.1 Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.blyskac.sk, alebo v prevádzke predávajúceho, platnou v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové a platobné podmienky predovšetkým pri väčších odberoch. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.


2.2 Kupujúci môže využiť tieto spôsoby platby za tovar:

 • v hotovosti - osobne pri prevzatí tovaru
 • na dobierku - platba kuriérovi pri prevzatí tovaru
 • faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho. V prípade nedodržania lehoty splatnosti, bude kupujúcemu pripočítaná za každý deň omeškania 5% z celkovej vyfakturovanej sumy. Pri nedodržaní platobných podmienok si predávajúci vyhradzuje nárok zrušiť zmluvu s kupujúcim, neregistrovaným zákazníkom v budúcnosti tovar nepredávať .
 • inak vopred dohodnutým spôsobom

3. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU


3.1 Kupujúci si môže prevziať tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne - v prevádzkových priestoroch predávajúceho: BLYSKÁČ – potreby pre rybárov, Záporožská 1 , 851 01 Bratislava
 • prostredníctvom služby Packeta.sk (Zásielkovňa) - na dobierku alebo prevodom na účet
 • kuriérom na adresu - na dobierku alebo prevodom na účet

Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

 

Cena za doručenie zásielky kuriérom na adresu v rámci SR do hmotnosti 10kg a do veľkosti zásielky 70cm je 5,50 €.

Cena za doručenie zásielky kuriérom na adresu v rámci SR do hmotnosti 15kg alebo do veľkosti zásielky 180cm je 7,50 €.

Cena za doručenie cez Packeta.sk (Zásielkovňa) v rámci SR do hmotnosti 5kg a do veľkosti zásielky 70cm je 2,90 €.

Cena za doručenie cez Packeta.sk (Zásielkovňa) v rámci SR do hmotnosti 10kg alebo do veľkosti 120cm je 4,50 €.

 

V prípade dobierky cez Packeta.sk k cene účtujeme sumu 1,00 €.

V prípade dobierky doručenej kuriérom na adresu k cene účtujeme sumu 1,30 €.

 

Pri kúpe tovaru nad 100€ sumu za doručenie neplatíte.


3.2 Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradený hodnoty tovaru. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky.


3.3 Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci dostane doklad k prevzatému tovaru v zmysle zákona. V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra, zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kuriérovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.


3.4 Súkromná osoba pri zásielkovom predaji  má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa § 12 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vyrovnanie musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe, alebo osobne v prevádzke predávajúceho. V prípade splnenia uvedených podmienok predávajúci vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dni od doručenia tovaru. Kupujúci môže vrátiť tovar predávajúcemu v prípade, že ide o bežný skladový tovar. Tovar, ktorý bol objednaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho, nie je možné vrátiť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, preprava a pod.)
 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifické parametre)

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

LVM SLOVAKIA s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.blyskac.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Používaním webu www.blyskac.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 

Meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo.

 

Objednávateľ  odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 5 rokov.

 

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, využívame len pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme v rozsahu, potrebnom na doručenie vášho tovaru k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané treťou stranou.

 

Vaše osobné údaje budú na Vašu písomnú žiadosť vymazané z našej databázyv súlade so zákonom 428/2002 Z.z.


5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení s kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.


REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Článok I - Právo na uplatnenie reklamácie

 

1.  Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 

2.  Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.


Článok II - Miesto uplatnenia reklamácie

 

1.  Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti LVM SLOVAKIA s.r.o. Názov a adresa prevádzky: Blyskáč - potreby pre rybárov, Záporožská 1, Bratislava. Platí to pre tovar zakúpený priamo v prevádzke alebo cez internetový obchod na internetovej stránke www.blyskac.sk.

 

2.  Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti LVM SLOVAKIA s.r.o., alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

 

3.  Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.


Článok III - Zodpovednosť predávajúceho

 

1.  Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

2.  Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 

3.  Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

 

4.  Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

 • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
 • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

5.  Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

6.  O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

 

7.  Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8.  Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.


Článok IV - Lehoty na uplatnenie reklamácií

 

1.  Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti LVM SLOVAKIA s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť LVM SLOVAKIA s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

 

2.  Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

 

3.  Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 

4.  Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

 

5.   Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho LVM SLOVAKIA s.r.o., obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

 • na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),
 • ak plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadový tovar),
 • aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

6.   Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

7.  Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

 

8.  Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

9.  V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo formou telefonátu, SMS alebo e-mailom na dodané kontaktné údaje spotrebiteľa, predávajúci postupuje nasledovne:

 • po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),
 • v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu oznámenia danej skutočnosti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,
 • v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,
 • v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože LVM SLOVAKIA s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,
 • poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

Článok V - Práva spotrebiteľa

 

1.  Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku obchodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadovú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

 

2.  Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

3.  Právo na výber možnosti má spotrebiteľ ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

 

4.  Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

5.  Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.


Článok VI - Reklamácia použitého a vadného tovaru

 

1.  Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadového tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadový tovar.

 

2.  Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY stiahnete TU.


Článok VII - Alternatívne riešenie sporov

 

1.  V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright 2018 - 2024 © BLYSKÁČ rybárske potreby